သ ႔ တ စ ရ တ စ ခ ဆ mp3

ေ ဆ း တ စ္ ခြ က္ေ ဒါ မ န စ္ ၊ ဗ လ
ျမ န္ မ ာ ျပ ည္ ႀကီ း ၿငိ မ္ း ခ် မ္ း ပါ ေ စ.mp3
က ာ ရ န္ သီ ညီ ေ စ မ ယ္အ ဥၨ လီ ေ မ ာ င္ ေ မ ာ င္ ၊ ခ င္ ေ မ ာ င္ တို း
ေ မ တၱ ာ ေ ရ လိႈ င္ းျမ န္ မ ာ ျပ ည္ သိ န္ း တ န္
အ ခ် စ္ ဆို သ ည္ မွ ာေ စ ာ ခူ ဆဲ လ္ ၊ ထူ း အိ မ္ သ င္
ဆု ေ တ ာ င္ း ခဲ့ ဖူ း တ ယ္ မိ င ယ္ဆ လို င္ း ဆြ န္ က်ဲ အို ၊ စို င္ း ထီ း ဆို င္
တ က ယ္ ဆို ရ င္ဝ င္ း မ င္ း ေ ထြ း ၊ ထူ း အိ မ္ သ င္
ဘ ဝ ဆ က္ တို င္ း အ တူကို ေ မ ာ င္ ေ မ ာ င္ ၊ ခ င္ ေ မ ာ င္ တို း
အ သ ည္ း ကြဲ ည ေ န ခ င္ းေ မ ာ င္ ေ မ ာ င္ ေ ဇ ာ္ လ တ္ ၊ အ ယ္ လ္ ျဖဴ၊ တ ာ ရ ာ
အ ျပ ာ ေ ရ ာ င္ မ် က္ ရ ည္စို င္ း ခ မ္ း လိ တ္ ၊ စို င္ း ခ မ္ း သီ
မ င္ း သိ ဖို႔ ေ က ာ င္ း တ ယ္ေ မ ာ င္ သ စ္ မ င္ း ၊ ေ ဇ ာ္ ဝ င္ း ရွိ န္
ဇ ာ တ္ ဆ ရ ာ အ လို က်စ တု န္ း ၊ ေ အ း ခ် မ္ း ေ မ
အ ခ် စ္ ကို ဦ း စ ာ း ေ ပ း ခဲ့ သူေ ဆ ာ င္ း ဦ း လိႈ င္ ၊ အဲ လ က္ စ္ ၊ စ ည္ သူ လြ င္
တ စ္ ခါ တ စ္ ေ လေ စ ာ ခူ ဆဲ လ္ ၊ ေ ဒြ း
တ စ္ စ စီ က်ိဳ း ပဲ့ ေ န တ ယ္ မ င္ း ခ် စ္ သူ ၊ ေ အ း ခ် မ္ း ေ မ
အိ ပ္ ေ ဆ း မ ရွိသု ခ မိ န္ လိႈ င္ ၊ ေ မ ဆြိ
ေ က ာ င္ မ ေ လ း တ စ္ ေ ယ ာ က္ အ ေ ၾက ာ င္ းေ ဆ ာ င္ း ဦ း လိႈ င္ ၊ ဝုိ င္ း စု ခို င္ သိ န္ း
စ ာ န ာ တ တ္ သူ မို႔ဖို း ခြ ာ း ၊ ကို မိႈ း
အ မွ တ္ တ ရဝ င္ း ေ မ ာ္ ( ေ ရႊ သံ စ ဥ္ ) ၊ ပို း ဒါ လီ သိ န္ း တ န္
ဗ င္ း ဆ င့္ ဗ န္ း ဂို း တ မ္ း ခ် င္ းဝ င္ း မ င္ း ေ ထြ း ၊ ထူး အိ မ္ သ င္
တ စ္ ေ ယ ာ က္ ထဲ လြ မ္ းေ စ ာ ခူ ဆဲ လ္ ၊ ေ ဇ ာ္ ဝ င္ း ထြ ဋ္
ခ် စ္ ျခ င္ း တ ရ ာ း ေ က ေ အ တီ ၊ မီ မီ ဝ င္ း ေ ဖ
ဆ ယ္ ေ က် ာ္ သ က္ရ န္ လ င္ း ေ အ ာ င္ ၊ ေ အ ာ င္ ေ အ ာ င္
ရ ည္ း စ ာ း ဦ း ဇ ာ တ္ လ မ္ းမ င္ း ခ် စ္ သူ ၊ အ ာ ဇ ာ န ည္ ၊ မီ း မီ း ခဲ
အ ေ ဖထူ း အိ မ္ သ င္
တ စ္ ဘ ဝ လုံ း ခ် စ္ မဲ့ သူေ ဆ ာ င္ း ဦ း လိႈ င္ ၊ ထ ေ ရ စီ
ငါ႔ ဘ ဝစို င္ း ဆ မ္ တ စ္ ၊ စို င္ း ထီ း ဆို င္ ၊ The Wild Ones
တို႔ ေ တ ာ င္ ေ ပၚ ကို ဖိ တ္ ေ ခၚ ပါ တ ယ္စို င္ း ထီ း ဆို င္ ၊ ခ်ိဳ ၿပံဳ း
မု န္ း ေ မ့ ဖို႔ မ လြ ယ္ဖို း ခြ ာ း ၊ ရ တ န ာ ဦ း
အ ခ် စ္ ဆုံ း မို႔ ေ ျပ ာ ျပ ခ် င္ ပါ တ ယ္စ ႏၵ ရ ာ း ကြ န္ း ေ ဇ ာ္ ၊ ေ ရ ဗ ကၠ ာ ဝ င္ း
စု ေ မ ေ မစ ည္ သူ မ င္ း
အ ခ် စ္ ႏွ င့္ ပါ တ္ သ က္ ၍ေ စ ာ ဘြဲ႕ မွဴ း ၊ စို း ပို င္
ပု ဂံ လ မ္ း က ေ စ ာ င့္ ေ န မ ယ္ဆ လို င္ း ေ ဂ လိ န္ း ေ မ ာ င္ ၊ တ င့္ တ င့္ ထြ န္ း
ဝ တ္ မႈ န္ကို ေ မ ာ င္ ေ မ ာ င္ ၊ ခ င္ ေ မ ာ င္ တို း

О нашем сайте:

Сайт free-mp3music.ru - простой и удобный поисковик MP3 файлов. Здесь можно найти любых исполнителей в нашей многомиллионной базе mp3 файлов в хорошем качестве, слушать онлайн или скачать музыку.

Слушайте онлайн радио:

Русское Радио - Слушайте онлайн радио Наше Радио - Слушайте онлайн радио DFM - Слушайте онлайн радио Радио Шансон - Слушайте онлайн радио Радио Ретро FM - Слушайте онлайн радио Rock FM Украина - Слушайте онлайн радио