သ ႔ တ စ ရ တ စ ခ ဆ mp3

ေ ဆ း တ စ္ ခြ က္ေ ဒါ မ န စ္ ၊ ဗ လ
အ ေ ဖထူ း အိ မ္ သ င္
၈ ၄ ရ က္ စ က္ တ ယ္ရ ာ ျပ ည့္ ၊ သ ာ း ေ ထြ း
ရ တ န ာစို င္ း ခ မ္ း လိ တ္ ၊ စို င္ း ထီ း ဆို င္
တ ျပ ည္ သူ မ ေ ရႊ ထ ာ းစ ႏၵ ယ ာ း လွ ထြ ဋ္ ၊ ခ င္ ေ မ ာ င္ တို း
က ာ ရ န္ သီ ညီ ေ စ မ ယ္အ ဥၨ လီ ေ မ ာ င္ ေ မ ာ င္ ၊ ခ င္ ေ မ ာ င္ တို း
ရ င္ ကို ေ အ း ျမ ရ ေ စ သ ာ းက့ံ ေ က ာ္ ေ တ ာ မ်ိဳ း ေ အ ာ င္
ကြဲ ေ န ေ သ ာ မွ န္ စ မ် ာ းစို င္ း ခ မ္ း လိ တ္ ၊ စို င္ း ထီ း ဆို င္
စု ေ မ ေ မစ ည္ သူ မ င္ း
အ ခ် စ္ စ စ္ ဆို တ ာကို ရဲ လြ င္ ၊ ခ င္ ေ မ ာ င္ တို း
မ င္ း ဝ မ္ း သ ာ ေ တ ာ့စို င္ း ခ မ္ း လိ တ္ ၊ စို င္ း ထီ း ဆို င္
ေ မ တၱ ာ ေ ရ လိႈ င္ းျမ န္ မ ာ ျပ ည္ သိ န္ း တ န္
ဆု ေ တ ာ င္ း ခဲ့ ဖူ း တ ယ္ မိ င ယ္ဆ လို င္ း ဆြ န္ က်ဲ အို ၊ စို င္ း ထီ း ဆို င္
တ စ္ ပ င္ တ ည္ း ရ င္ ထဲ က ႏြ ယ္ကို ေ မ ာ င္ ( ေ ဆ း ၁ ) ၊ ဖို း ခ်ိဳ
ဘ ယ္ ေ တ ာ့ မွ မ ေ မ့ ဘူ းေ မ ာ င္ သ စ္ မ င္ း ၊ ခ် စ္ ေ က ာ င္ း
န ာ း ခို ရ ာခ င္ ေ မ ာ င္ တို း
မ ငို မိ တ ယ္ကို ေ န ဝ င္ း ၊ ေ စ ာ ဂ် က္ ဆ င္ ၊ ခ င္ ေ မ ာ င္ တို း
ျမ န္ မ ာ ျပ ည္ ႀကီ း ၿငိ မ္ း ခ် မ္ း ပါ ေ စ.mp3
ေ ရ ဆ န္ မွ ာ ေ ခ် ာ ေ ရ စု န္ မွ ာ ေ မ ာစို င္ း ခ မ္ း လိ တ္ ၊ စို င္ း ခ မ္ း သီ
စ ဥ္ း စ ာ း ပါ ဦ းစို င္ း ခ မ္ း လိ တ္ ၊ ပ ေ လ း ဘိြဳ င္ သ န္ း ႏို င္
ဗ င္ း ဆ င့္ ဗ န္ း ဂို း တ မ္ း ခ် င္ းဝ င္ း မ င္ း ေ ထြ း ၊ ထူး အိ မ္ သ င္
အ စ ာ း ထို း မ ရ တဲ့ ဆုံ း ရံႈ း မႈစို င္ း ခ မ္ း သီ ၊ စို င္ း ထီ း ဆို င္
လူ င ယ္ ေ န႔ က ေ လ း မ် ာ းသု ခ မိ န္ လိႈ င္ ၊ ေ က ာ္ နီ
စ ေ တ ာ္ ဘ ယ္ ရီ ခ် စ္ သ ည္ း ရွ င္ကို ေ လ း လြ င္ ၊ စိ န္ လြ င္ ပု လဲ
ေ ဆ ာ င္ း မ န က္ ခ င္ း သို႔င ယ္ ဆူ း သ စ္ ၊ ေ ဇ ာ္ ပို င္
အ သ ည္ း ကြဲ ည ေ န ခ င္ းေ မ ာ င္ ေ မ ာ င္ ေ ဇ ာ္ လ တ္ ၊ အ ယ္ လ္ ျဖဴ ၊ ဂ ေ ရ ဟ မ္
သံ သ ယ ခ ရီ း သ ည္ဆ လို င္ း ဆြ န္ က်ဲ အို
အ ခ် စ္ ဦ း ေ မ ာ င္ သ စ္ မ င္ း ၊ ရ တ န ာ ဦ း
အ ျပ ာ ေ ရ ာ င္ မ် က္ ရ ည္စို င္ း ခ မ္ း လိ တ္ ၊ စို င္ း ခ မ္ း သီ
အ ခ် စ္ ကို ဦ း စ ာ း ေ ပ း ခဲ့ သူေ ဆ ာ င္ း ဦ း လိႈ င္ ၊ အဲ လ က္ စ္ ၊ စ ည္ သူ လြ င္
ညွ ာ တ ာ ပါ ေ ဆ ာ င္ းစို င္ း ခ မ္ း လိ တ္ ၊ စို င္ း ခ မ္ း သီ
တ က ယ္ ဆို ရ င္ဝ င္ း မ င္ း ေ ထြ း ၊ ထူ း အိ မ္ သ င္
အ ခ် စ္ ဆို သ ည္ မွ ာေ စ ာ ခူ ဆဲ လ္ ၊ ထူ း အိ မ္ သ င္